FRED GOES NET

Realizowany projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Wrocławia

oraz Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Fred goes net
Fred goes net jest programem wczesnej interwencji dotyczącej selektywnej profilaktyki narkotykowej, rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
Program kierowany jest do młodzieży 14-21 lat, używającej narkotyków okazjonalnie lub problemowo z wyłączeniem uzależnienia, nie korzystającej uprzednio z oferty terapeutycznej.
Celem Programu jest dotarcie z wczesną interwencją do adolescentów i młodych dorosłych używających narkotyków w ryzykowny sposób, aby uchronić ich przed uzależnieniem. Udział w Programie pozwala na wypracowanie u uczestników pozytywnych zmian w podejściu do legalnych i nielegalnych substancji oraz w samym sposobie ich używania.
Cele szczegółowe:
1. Ograniczanie czynników ryzyka używania narkotyków związanych ze środowiskiem rodzinnym lub rówieśniczym.
2. Ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych.
3. Poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego osób zagrożonych narkomanią.
4. Kształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących narkotyków oraz promocję postaw prozdrowotnych.
5. Poprawa umiejętności rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych związanych z używaniem narkotyków.
Program składa się z dwóch etapów: indywidulnej rozmowy wspierającej oraz udziału w warsztatach wczesnej interwencji.
Warsztaty są przewidziane dla 6-12 osób. Na program składa się 8 godzin zajęć.
Zadaniem interwencji jest dostarczenie wiedzy na temat konsekwencji i zagrożeń związanych z substancjami psychoaktywnymi oraz aspektami prawnymi, wzbudzenie refleksji nad własnymi wzorami używania oraz jego motywami, udzielenie rad praktycznych mających na celu ograniczenie używania lub abstynencję oraz dostarczenie informacji na temat poradnictwa lokalnego lub innych form pomocy.
Po ukończeniu programu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie.
Realizatorzy: Justyna Szczygieł kom. 661 414 101, Magdalena Pruska kom. 664 556 795